דבר העורכים

אנו מתכבדים להביא בפניכם מורה נבוכים ומדריך מקיף למשתמש בתחום חופש המידע. המדריך נועד לסייע למגיש בקשה למידע, למטפל בבקשה, לצוותו, ליועציה המשפטיים של הרשות הציבורית או לעורך-הדין המייצג לקוח בבית-המשפט – ואולי אף ליושב בדין.

1.1 מטרת המדריך

משנה לשנה עולה וגדל היקף השימוש בחוק חופש המידע. עם זאת, בקשות רבות מוגשות על-ידי שחקנים חוזרים. כך נוצר מצב שבו נצבר ניסיון רב, אולם הוא נחלתם של גורמי מקצוע מעטים.

מדריך זה נועד להיות כלי עזר למבקשי המידע, לעובדי הרשויות הציבוריות ולבאי-כוחם ולכל העוסקים במלאכת חופש המידע על מופעיה השונים. מטרתו להניח בפני משתמשי הקצה של חוק חופש המידע מדריך מוער ומפורט, הכתוב בלשון ברורה ומגלם את הידע שנצבר בתחום חופש המידע, ההלכות שנקבעו בו והסוגיות המרכזיות שנוגעות אליו. המדריך עוסק בהליך הגשת הבקשות למידע, ואינו מרחיב (לעת הזו) על אודות חובותיה של הרשות הציבורית להנגשת מידע יזום, כמחויב מכוח החוק.

אנו סבורים כי במידע הכלול במדריך יש כדי להקל על מגיש הבקשה, הן בהיבטי הפרוצדורה הכרוכה בחוק והן בהתמודדות עם טענות מהותיות העולות מתשובות הרשויות. כמו כן יש בו כדי להתוות את דרך הפעולה של הרשות בבואה לטפל בבקשה למידע, בכלל ההיבטים. אנו תקווה כי מדריך זה יסייע לקדם אחידות בשיח בין המבקשים לרשויות, באופן שיוביל לוודאות ויעילות רבה יותר בדבר דרך הטיפול בבקשות חופש המידע ובהגדרת השיקולים שעל הרשות לשקול בטרם מתן מענה למבקש.

מדריך זה מפורסם גם בגרסה דיגיטלית, כדי שיהיה נגיש לשימושו של הציבור הרחב וכן כדי שיקל לעדכן אותו, במקרה הצורך.

 

1.2 על הכותבת והעורכים

המדריך נכתב בהזמנת עמותת הצלחה לקידום חברה הוגנת, על-ידי עו"ד רבקי דב"ש ובעריכה משותפת עם עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה.

 

עמותת הצלחה נוסדה בידי קבוצת משפטנים בשנת 2008, ומאז היא עוסקת בתחומים רבים במטרה לקדם חברה הוגנת וטובה יותר. עיקר עיסוקה של העמותה הוא בנושאי רגולציה כלכלית ואכיפה אזרחית, אך היא פעילה מאוד גם בתחומי המינהל התקין וטוהר המידות, אכיפת הדין ועיצוב מדיניות כלכלית-חברתית, וכן בתחום הנגשת המידע לציבור הרחב באופנים שונים וסיוע לכלי תקשורת, לעיתונאים, לחוקרים ולגורמים אחרים בתחומי המידע הציבורי ומידע שיש בו עניין לציבור. משכך, עמותת הצלחה היא בין מבקשי המידע הגדולים בישראל, אם לא הגדולה שבהם, המגישה אלפי בקשות בשנה, המופנות למאות רשויות שונות ומגוונות.

 

עו"ד רבקי דב"ש עוסקת בתחום חופש המידע מאז שנת 2002, עת היתה הרפרנטית האמונה על התחום במחלקת הייעוץ והחקיקה הכפופה ליועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים. בשנת 2012 הקימה דב"ש את היחידה הממשלתית לחופש המידע ועמדה בראשה עד לפרישתה בראשית שנת 2019. בתפקידה זה הובילה דב"ש שינוי משמעותי ביישום חוק חופש המידע בממשלה, באמצעות כתיבת הנחיות, פיקוח ובקרה, והנחיה של הרשויות הציבוריות בכלל והממשלה בפרט. מאז פרישתה עוסקת דב"ש בייעוץ, הנחיה וכתיבת מסמכי מדיניות בתחומי השקיפות, הממשל והחברה.

עו"ד אלעד מן הוא יועצה המשפטי של עמותת הצלחה מעת הקמתה ועוסק רבות בסוגיות מתחומי המשפט הציבורי, המינהלי והכלכלי-מסחרי. בין שאר תחומי האחריות שלו במסגרת פעולתו כיועצה המשפטי של העמותה הוא מוביל את הטיפול בבקשות חופש המידע שהיא מגישה ובהליכים המשפטיים הנוגעים להן בבתי-המשפט השונים (שלום, מחוזי ועליון). הוא אף מוביל את עבודת המטה הנוגעת לגיבוש ועיצוב עמדתה של הצלחה בכל הנוגע למדיניות הראויה להנגשת מידע, לרפורמות ותיקונים בחקיקה ובקידום מהלכים משלימים בתחום ההסברה, החינוך והאוריינות שמבצעת העמותה בתחום זה – ובהם ההוצאה לאור של מדריך מקיף זה.

1.3 מבנה המדריך

סדר המדריך תואם את דרך הגשת הבקשה והטיפול בה.

בכל פרק מובהרים המונחים הרלבנטיים ומפורטות סוגיות שלובנו במהלך השנים מאז נכנס החוק לתוקף, בין אם על-ידי הפסיקה ובין אם בפרקטיקה. המדריך אינו מחקר אקדמי, וככזה אינו עוסק בהכרח בסוגיות תיאורטיות, מרתקות ככל שיהיו.

במדריך הדיגיטלי המפורסם לצד הספר המודפס תמצאו קישורים זמינים למשתמש. הקישורים לחוקים ולתקנות לקוחים מאתר נבו. הקישורים להצעת החוק לקוחים ממיזם מאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. פסיקות בית-המשפט העליון לקוחות מאתר בית-המשפט העליון בהנהלת בתי-המשפט. פסיקת בית-המשפט המחוזי לקוחה מאתר "תולעת המשפט" של עמותת תמנון (שעו"ד מן משמש גם יועצה המשפטי). פסק-דין או החלטה שאינם מקושרים מעידים כי המידע לא פורסם באתרים האמורים. במקרים אלה ניתן לאתר את פסק-הדין הרלבנטי באתרים ייעודיים, על-פי הפרטים המופיעים במדריך.

כדי להקל על המשתמש, לא השתמשנו בהערות השוליים באופן המקובל של הפניה למקום הראשון שהמקור מופיע בו, וזאת כדי לאפשר למשתמש לגשת למקור הראשוני בכל אזכור של מקור זה.

בסוף כל פרק מופיע תקציר שלו, המפרט את עיקרי הסוגיות, הנקודות וההמלצות שנסקרו בכל פרק. התקציר נועד לסייע למשתמש שהעמיק כבר בקריאת הפרק ומבקש להיזכר בסוגיות המרכזיות. בסוף המדריך מצורף תקציר של כלל הפרקים, וזאת כדי שיהיה תחת ידכם מסמך קצר יותר, המקיף את כל הסוגיות שהועלו במדריך ורלבנטיות להגשה או לטיפול בבקשה למידע.

בפרקים העוסקים בסייגים ובחריגים לחוק (סעיפים 8, 9, 14 ו-20) הוספנו בסוף כל תת-פרק גם דוגמאות מהחלטות של בתי-המשפט ביחס לכל סעיף קטן (סייג), וזאת נוסף להלכות המשולבות בתוך תת-הפרק. הדוגמאות אינן ממצות את כלל פסקי הדין שנקבעו ביחס לכל סייג, אלא מבקשות להביא את המרכזיים שבהם ואת אלו שיש בהם כדי להוסיף על האמור בתת-הפרק או לחדד את אופן יישום הפרשנות ביחס למקרים שונים.

 

1.4 רגע לפני שמתחילים

בכתיבת המדריך ואופן עיצובו הושקעה מחשבה רבה. אנו מקווים שהוא יהיה לכם לעזר ויסייע לקדם את ההיכרות שלכם עם החוק, להקל על יישומו וליצור אחידות באופן הטיפול בין הרשויות השונות.

יש בכוונתנו לעדכן ולשפר את המדריך מעת לעת. לפיכך נשמח לקבל מכם משוב, הערות ודיוקים בנוגע למבנה המדריך ותוכנו בכל עת.

ניתן לפנות בנושא זה בדוא"ל לעמותת הצלחה: hatzlacha2008@gmail.com.

בהצלחה,

רבקי דב"ש ואלעד מן