נספח א' – רשימת מקורות נוספים למידע המפורסם באופן יזום

להלן הפניות למאגרי מידע ומקורות פומביים ושימושיים:

 • האתר "מידע לעם" – האתר "מידע לעם" הוא פלטפורמה להנגשת מידע ציבורי שהתקבל ונאסף על-ידי עמותות ופעילים. מובילים את האתר גיא זומר, מייסד עמותת התמנון, עמותת הצלחה והתנועה לחופש המידע. האתר מפותח ומופעל תוך שיתוף פעולה ותמיכה של איגוד האינטרנט הישראלי (ISOC-IL).
 • אתר ארכיון המדינה – בארכיון המדינה תמצאו את מסמכי המדינה: דיונים של מקבלי החלטות, פועלם של עובדי המדינה; טופסי הממשק בין האזרחים למשרדי הממשלה; תצלומי אירועים; סרטי חדשות מלפני היות הטלוויזיה; מפות של ארץ-ישראל המתפתחת ומשתנה על-פני 150 שנה; מרשמי אוכלוסין; דיווחים סודיים; מכתבי אזרחים; חומרים כלכליים, משפטיים, גיאוגרפיים, דמוגרפיים ומינהליים; תוכניות חינוך; תוכניות בינוי; תוכניות שיכון ועוד.
 • אתר הארכיון הציוני המרכזי – בארכיון הציוני המרכזי בירושלים שמורים מיליוני מסמכים ותמונות המספרים אינספור סיפורים על יחידים ואת סיפורו המשותף של העם מאז נרקם החלום על "מדינה יהודית". המידע סוקר את מפעל ההתיישבות, קליטת העלייה, ביסוס היישוב לקראת מדינה שבדרך ושנותיה הראשונות של המדינה העצמאית. האתר מאפשר לכל גולש/ת גישה לאוספים השמורים בארכיון ולמסמכים המכילים מידע על תולדות האומה. מטרותיו העיקריות של הארכיון הן לאסוף תיעוד, לשמר, לחשוף ולאפשר גישה של הציבור לחומר הארכיוני של התנועה הציונית.
 • אתר ארכיון צה"ל – ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, והוא משמש גם מגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. הארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הבטחונית-צבאית של מדינת ישראל, והוא אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הבטחונית של החברה בישראל.
 • האתר "תולעת המשפט" – פרויקט "תולעת המשפט" מספק פלטפורמה להנגשת מידע על הנעשה בבתי-המשפט בישראל. המידע נאסף ממערכות מידע ממשלתיות. האתר מופעל על-ידי התמנון – מידע ציבורי לכל (ע"ר). פריטי המידע באתר מועלים מעת לעת באמצעות תוכנת מחשב הסורקת אתרים ממשלתיים. מקורות המידע של "תולעת המשפט" הם "נט המשפט" ואתר האינטרנט של בית-המשפט העליון.
 • אתר בית-המשפט העליון – מידע על בעלי תפקידים, תיקים, הליכים ונהלים של בית-המשפט העליון, וכן מידע על מועדי דיון, מידע סטטיסטי ודו"חות הנוגעים לפעילותו של המוסד המשפטי הגבוה ביותר במדינת ישראל.
 • מערכת "נט המשפט" – מידע על תיקים המתנהלים בערכאות שונות, רשימות מניעות של שופטים ורשמים, מידע על מינוי מומחים, פנקס התובענות הייצוגיות, נתונים סטטיסטיים על מערכת המשפט ודו"חות על פעילותה וכו'.
 • אתר חופש המידע הממשלתי והיחידה הממשלתית לחופש המידע – מאגר תשובות לבקשות חופש מידע שהועלו על-ידי משרדי הממשלה, יחידות סמך ורשויות נוספות; מאגר הממונים על חופש המידע, מידע על הגשת בקשות חופש מידע ועוד.
 • אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – אתר המאפשר גישה לעיבודים, דו"חות ונתונים המצויים בידי הלמ"ס מתוך מקורות המידע העיקריים שלה:

(1) סקרים ומיפקדים – הלמ"ס עורכת סקרים ומיפקדים המתבצעים באופן שוטף, במחזוריות קבועה או באופן חד-פעמי. באמצעות הסקרים והמיפקדים אוספת הלמ"ס באופן ישיר, בראיון פנים אל פנים או בראיון טלפוני מידע ממשקי בית, מעסקים (חנויות ומפעלים) ומחברות שונות. בסקרים ובמיפקדים משתתף מדגם מתוך האוכלוסייה, שנבחר בשיטות סטטיסטיות מדעיות כך שייצג את כלל האוכלוסייה.

(2) נתונים מינהליים – הלמ"ס מקבלת נתונים מתוך המסמכים המופקים בתהליך הרישום, מעבדת אותם ומפרסמת אותם בצורת סיכומים סטטיסטיים. הרישומים שמבצעים מוסדות המדינה בעת התרחשותם נוגעים לאירועים שונים בחיי התושבים או לכלל המשק והחברה. כך, למשל, מתבצע רישום של לידות, פטירות, שינויי כתובת של תושבים, קבלת תארים אקדמיים, קבלת רשיונות נהיגה, תאונות דרכים, פעולות יצוא ויבוא, מתן קצבאות על-ידי המוסד לביטוח לאומי ועוד.

 • אתר התנועה לחופש המידע – תשובות לבקשות חופש מידע שהוגשו על-ידי התנועה ועדכונים בקשר אליהן.
 • אתר עמותת הצלחה – מידע, נתונים ועדכונים על בקשות חופש מידע שהגישה עמותת הצלחה ומידע ממקורות אחרים שהתקבל אצלה.
 • פרויקט "הגנזך" – "הגנזך", המשותף לאתר ביקורת התקשורת "העין השביעית" ועמותת הצלחה, חושף בפני הציבור מסמכים מסוגים שונים – כתבי טענות ומסמכים משפטיים, נסחים ממרשמים רשמיים, פרוטוקולים, ניירות עמדה, תכתובות ועוד – במטרה להנגישם בלא תיווך למעוניינים בכך ולסייע לחוקרים, עיתונאים, כותבים, קוראים וסקרני תקשורת להרחיב ולהעמיק את השקיפות סביב ניהולם והתנהלותם של גורמים ואנשים הקשורים לתקשורת, של גופי תקשורת ושל הרשויות המפקחות עליהם.