נספח ב': תבניות להגשת בקשה

מצ"ב לנוחיותכם ולשימושכם שלוש תבניות להגשת בקשת למידע – לאדם או תאגיד, לעמותה או חברה לתועלת הציבור וכן למבצע מחקר אקדמי. הפרטים הדורשים השלמה או התייחסות מיוחדת כתובים באדום.

 

ב(1) – תבנית בקשת מידע – אדם או תאגיד

[תבנית הבקשה מנוסחת בלשון נקבה, אך מיועדת לשימוש כל אדם ו/או תאגיד]

לכבוד

[שם הממונה והרשות][1]  [2]

מוגשת בזאת בקשת חופש מידע כמפורט להלן. הבקשה מוגשת מטעם [אדם] / [תאגיד] / [יש לציין מספר רישום/ תעודת זהות וכתובת].

[במקרה שהבקשה מוגשת באמצעות מיופה כוח או עורך-דין, יש לציין את שם מיופה הכוח ולצרף ייפוי כוח מתאים] מצורפים [אישור על תשלום אגרת הגשת הבקשה] [ייפוי כוח] [במקרה שמבוקש פטור מאגרה – אישורים על קבלת קצבאות/תשלומים].

הריני להתחייב [בעצמי/כמיופה כוח בשם המבקש] לשאת בדמי הטיפול עד לסך של [167] ש"ח.

 [למבקשת מידע אישי עליו ועל זכויותיו]

[המבקשת] [מבקשת מידע על עצמה וזכויותיה], ועל כן בהתאם לסעיף 6(א) לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999, היא פטורה מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד ארבע שעות עבודה החל בשעה הרביעית.

[למבקש יש פטור מתשלום אגרת הגשת בקשה ואגרת טיפול]

המבקשת מודיעה בזאת כי אין ביכולתה לשלם את האגרה, ועל כן היא פטורה כהוראת תקנה 6(ג) לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999, מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד ארבע שעות העבודה הראשונות, החל בשעה הרביעית. מצורף אישור על קבלת [גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980] [תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972] [תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954] [תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992] [קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שניתנת לנכה הזכאי שדרגת אי-כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה].

אבקש לקבל את פרטי המידע, המסמכים והנתונים הבאים, במקרה שניתן בפורמט דיגיטלי הניתן לחיפוש [במקרה שמדובר בפורמט מידע או סוג קובץ או צורת שמירה או אחסון מסוימת הקיימת ברשות ויש לה משמעות או יתרון או ערך בעבור המבקשת – יש לבקש לקבל את המידע בפורמט זה]: [3]

[תוכן הבקשה]  [4]

[בעניין זה ראו גם [הנחיה/פסק דין] בהם נדון ___________ ונקבע__________].  [5]

[הבקשה מועברת גם לידיעת היחידה הממשלתית לחופש המידע, במקרה שעולה הצורך בהתייעצות איתה או בהנחיה מטעמה].  [6]

נודה על אישור קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה בהתאם למועדים הקבועים בדין.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בטלפון ______________ וכן בדוא"ל או בפקס________.

בברכה,

[שם]

 

ב(2) – תבנית בקשת מידע – עמותה

[תבנית הבקשה מנוסחת בלשון נקבה, אך מיועדת לשימוש כל אדם ו/או תאגיד]

לכבוד

[שם הממונה והרשות][7] [8]

מוגשת בזאת בקשת חופש מידע כמפורט להלן. הבקשה מוגשת מטעם [עמותה או חברה לתועלת הציבור] [יש לציין מספר רישום/ תעודת זהות וכתובת] [במקרה שהבקשה מוגשת באמצעות מיופה כוח או עורך-דין, יש לציין את שם מיופה הכוח ולצרף ייפוי כוח מתאים] מצורפים [אישור על תשלום אגרת הגשת הבקשה] [ייפוי כוח] [אישור ניהול תקין]

הריני להתחייב [בעצמי/כמיופה כוח בשם המבקש] לשאת בדמי הטיפול עד לסך של [167] ש"ח.

[המבקשת] היא [עמותה/חברה לתועלת הציבור] הפטורה מתשלום אגרת הגשת הבקשה וכן משבע שעות הטיפול הראשונות בה], זאת בהתאם להוראות החוק וכן תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999 (ראו הוראות סעיף 6(ב) לתקנות, הקובע את תכולת הפטור על "מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על-פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד ארבע שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית". לעניין תקנת משנה זו, "מטרה ציבורית" היא כהגדרתה בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה) .[ראו גם את רשימת העמותות הפועלות לקידום מטרה ציבורית כהגדרתה בחוק באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, שם מופיעה גם עמותת ___________][9] .

אבקש לקבל את פרטי המידע, המסמכים והנתונים הבאים, במקרה שניתן בפורמט דיגיטלי הניתן לחיפוש [במקרה שמדובר בפורמט מידע או סוג קובץ או צורת שמירה או אחסון מסוימת הקיימת ברשות וישי לה משמעות או יתרון או ערך בעבור המבקשת – יש לבקש לקבל את המידע בפורמט זה]: [10]

[תוכן הבקשה][11]

[בעניין זה ראו גם [הנחיה/פסק דין] בהם נדון ___________ ונקבע__________].[12]

[הבקשה מועברת גם לידיעת היחידה הממשלתית לחופש המידע, במידה ותתבקש התייעצות איתה או הנחיה מטעמה].[13]

נודה על אישור קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה בהתאם למועדים הקבועים בדין.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בטלפון ______________ וכן בדוא"ל או בפקס________.

בברכה,

[שם]

 

ב(3) – תבנית בקשת מידע – מחקר אקדמי

[תבנית הבקשה מנוסחת בלשון נקבה אך מיועדת לשימוש כל אדם ו/או תאגיד]

לכבוד

[שם הממונה והרשות][14] [15]

מוגשת בזאת בקשת חופש מידע כמפורט להלן. הבקשה מוגשת מטעם [חוקר] [יש לציין מס' תעודת זהות וכתובת] [במקרה שהבקשה מוגשת באמצעות מיופה כוח או עורך-דין, יש לציין את שם מיופה הכוח ולצרף ייפוי כוח מתאים] מצורפים [ייפוי כוח] [אישור על שייכות למוסד מחקר אקדמי וניהול מחקרים].

הריני להתחייב [בעצמי/כמיופה כוח בשם המבקש] לשאת בדמי הטיפול עד לסך של [167] ש"ח.

[למבקשים לצורכי מחקר אקדמי]

[המבקשת] היא [חוקרת אקדמית] הפטורה מתשלום אגרת הגשת הבקשה [וכן משבע שעות הטיפול הראשונות בה], זאת בהתאם להוראות החוק וכן תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999 (ראו הוראות סעיף 6(ב) לתקנות, הקובע את תכולת הפטור על "מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על-פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד ארבע שעות העבודה הראשונות, החל בשעה הרביעית".

אבקש לקבל את פרטי המידע, המסמכים והנתונים הבאים, במקרה שניתן בפורמט דיגיטלי הניתן לחיפוש [במקרה שמדובר בפורמט מידע או סוג קובץ או צורת שמירה או אחסון מסוימת הקיימת ברשות ויש לה משמעות או יתרון או ערך עבור המבקשת – יש לבקש לקבל את המידע בפורמט זה]: [16]

[תוכן הבקשה][17]

[בעניין זה ראו גם [הנחיה/פסק דין] בהם נדון ___________ ונקבע__________].[18]

[הבקשה מועברת גם לידיעת היחידה הממשלתית לחופש המידע, במידה ותתבקש התייעצות איתה או הנחיה מטעמה].[19]

נודה על אישור קבלת הבקשה ותחילת הטיפול בה בהתאם למועדים הקבועים בדין.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בטלפון ______________ וכן בדוא"ל או בפקס________.

בברכה,

[שם]7

[1] במקרה שמדובר בבקשת רוחב המופנית לרשויות שונות, רצוי לציין את שמותיהן ואת שמות הממונים, וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שבאמצעותה נעשית הפנייה. כן רצוי לציין כי מדובר בבקשת רוחב המופנית לכמה רשויות, ואולי אף להוסיף הסבר קצר על הסיבות להגשת בקשת הרוחב או מטרות הבקשה.

[2] לשם הנוחות ניתן להשתמש בטופס הבקשה הנמצא באתר משרד המשפטים. יהיו רשויות שיבקשו אף מילוי של טופס ייעודי שהן משתמשות בו. להרחבה בעניינים אלו ראו פרק 5.1.

[3] את תוכן הבקשה ותיאור המידע המבוקש יש לערוך באופן ברור ומפורט ככל שניתן. אם מדובר במידע המתייחס לתקופה מסוימת או בחלוקת זמנים מסוימת (יומית, שבועית, חודשית, שנתית), או מידע המתייחס לתאריכים, מועדים או זמנים ספציפיים, יש לציין זאת במפורש. אם מדובר במידע כמותי, יש לציין בפירוט רב ככל הניתן את החתכים והמאפיינים של המידע המבוקש. לעתים יהיה מועיל גם לכלול טבלה או מפרט שלפיהם ניתן יהיה לערוך את התשובה, על אף שלרשות נתון שיקול דעת בעניין זה. במקרה שמידע כזה פורסם בפומבי, על-ידי הרשות או גורם אחר, או נמסר בעבר על-ידי הרשות, נכון יהיה להפנות לדוגמאות כאלה.

[4] ככלל, אין צורך לפרט את נסיבות הגשת הבקשה, הסיבות לה או הסברים על אודותיה. עם זאת מומלץ, במקרים שבהם אפשר לעשות זאת, לכלול בבקשה הסבר מתאים, כדי לייעל את הטיפול בה וכדי למקד את בחינת האפשרות למסור את המידע, להפוך את הכנתו למסירה ליעילה ומוגדרת יותר, ולצמצם את המשאבים הנוגעים לאיתור המידע ושליפתו, בחינתו, סידורו והכנתו למסירה.

[5] במקרה שיש הנחיות בנוגע לנושאי הבקשה, רצוי להפנות אליהן. במקרה שקיימים פסקי דין רלבנטיים שיסייעו לקדם את הטיפול בבקשה ונוגעים לצורת מסירת המידע או למידע עצמו, ניתן להפנות אליהם.

[6] אם הבקשה היא בקשת רוחב, מומלץ להעביר אותה גם לידיעת היחידה הממשלתית לחופש המידע לשם בחינת האפשרות למתן הנחיית רוחב הנוגעת אליה.

[7] במקרה שמדובר בבקשת רוחב המופנית לרשויות שונות, רצוי לציין את שמותיהן ואת שמות הממונים, וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שבאמצעותה נעשית הפנייה. כן רצוי לציין כי מדובר בבקשת רוחב המופנית לכמה רשויות, ואולי אף להוסיף הסבר קצר על אודות הסיבות להגשת בקשת הרוחב או מטרותיה.

[8] לשם הנוחות ניתן להשתמש בטופס הבקשה הנמצא באתר משרד המשפטים. יהיו רשויות שיבקשו אף מילוי של טופס ייעודי שהן משתמשות בו. להרחבה בעניינים אלו ראו פרק 5.1.

[9] במקרה שהעמותה נכללת ברשימה זו.

[10] את תוכן הבקשה ותיאור המידע המבוקש יש לערוך באופן ברור ומפורט ככל שניתן. במקרה שמדובר במידע המתייחס לתקופה מסוימת או בחלוקת זמנים מסוימת (יומית, שבועית, חודשית, שנתית), או מידע המתייחס לתאריכים, מועדים או זמנים ספציפיים, יש לציין זאת במפורש. במקרה שמדובר במידע כמותי, יש לציין בפירוט רב ככל שניתן את החתכים והמאפיינים של המידע המבוקש. לעתים יהיה מועיל גם לכלול טבלה או מפרט שלפיהם ניתן יהיה לערוך את התשובה, על אף שלרשות נתון שיקול דעת בעניין זה. במקרה שמידע כזה פורסם בפומבי, על-ידי הרשות או גורם אחר, או נמסר בעבר על-ידי הרשות, נכון יהיה להפנות לדוגמאות כאלה.

[11] ככלל, אין צורך לפרט את נסיבות הגשת הבקשה, הסיבות לה או הסברים על אודותיה. עם זאת מומלץ, במקרים שבהם אפשר לעשות זאת, לכלול בבקשה הסבר מתאים, כדי לייעל את הטיפול בה וכדי למקד את בחינת האפשרות למסור את המידע, להפוך את הכנתו למסירה ליעילה ומוגדרת יותר, ולצמצם את המשאבים הנוגעים לאיתור המידע ושליפתו, בחינתו, סידורו והכנתו למסירה.

[12] במקרה שיש הנחיות בנוגע לנושאי הבקשה, רצוי להפנות אליהן. במקרה שיש פסקי דין רלבנטיים שיסייעו לקדם את הטיפול בבקשה ונוגעים לצורת מסירת המידע או למידע עצמו, ניתן להפנות אליהם.

[13] במקרה שהבקשה היא בקשת רוחב, מומלץ להעביר אותה גם לידיעת היחידה הממשלתית לחופש המידע, לשם בחינת האפשרות למתן הנחיית רוחב הנוגעת אליה.

[14] במקרה שמדובר בבקשת רוחב המופנית לרשויות שונות, רצוי לציין את שמותיהן ואת שמות הממונים וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שבאמצעותה נעשית הפנייה. כמו כן רצוי לציין כי מדובר בבקשת רוחב המופנית לכמה רשויות, ואולי אף לפרט את הסיבות להגשת בקשת הרוחב או מטרותיה.

[15] לשם הנוחות, ניתן לעשות שימוש בטופס הבקשה הנמצא באתר משרד המשפטים. יהיו רשויות שיבקשו אף מילוי של טופס ייעודי שהן משתמשות בו. להרחבה בעניינים אלו ראו פרק 5.1.

[16] את תוכן הבקשה ותיאור המידע המבוקש יש לערוך באופן ברור ומפורט ככל שניתן. במקרה שמדובר במידע המתייחס לתקופה מסוימת או בחלוקת זמנים מסוימת (יומית, שבועית, חודשית, שנתית), או במידע המתייחס לתאריכים, מועדים או זמנים ספציפיים, יש לציין זאת במפורש. במקרה שמדובר במידע כמותי, יש לציין בפירוט רב ככל שניתן את החתכים והמאפיינים של המידע המבוקש. לעתים יהיה מועיל גם לכלול טבלה או מפרט שלפיהם ניתן יהיה לערוך את התשובה, אף שלרשות נתון שיקול דעת בעניין זה. במקרה שמידע כזה פורסם בפומבי, על-ידי הרשות או גורם אחר, או נמסר בעבר על-ידי הרשות, נכון יהיה להפנות לדוגמאות כאלה.

[17] ככלל, אין צורך לפרט את נסיבות הגשת הבקשה, הסיבות לה או הסברים על אודותיה. עם זאת מומלץ, במקרים שבהם אפשר לעשות זאת, לכלול בבקשה הסבר מתאים, כדי לייעל את הטיפול בה וכדי למקד את בחינת האפשרות למסור את המידע, להפוך את הכנתו למסירה ליעילה ומוגדרת יותר, ולצמצם את המשאבים הנוגעים לאיתור המידע ושליפתו, בחינתו, סידורו והכנתו למסירה.

[18] במקרה שיש הנחיות בנוגע לנושאי הבקשה, רצוי להפנות אליהן. במקרה שיש פסקי דין רלבנטיים שיסייעו לקדם את הטיפול בבקשה ונוגעים לצורת מסירת המידע או למידע עצמו, ניתן להפנות אליהם.

[19] אם הבקשה היא בקשת רוחב, מומלץ להעביר אותה גם לידיעת היחידה הממשלתית לחופש המידע, לשם בחינת האפשרות למתן הנחיית רוחב הנוגעת אליה.