3 – מושגי יסוד בחופש מידע

 

בטרם נצלול לתהליך הגשת בקשה למידע ודרך הטיפול בה, נתוודע לכמה מושגי יסוד שרצוי להכיר. כל אחד מהמושגים זוכה לפירוט נרחב במדריך.

רשות ציבורית – רשות ציבורית היא אחת מהרשויות שהחוק חל עליה, כמפורט במדריך.

ראש הרשות – ראש הרשות הוא מנכ"ל הרשות הציבורית, ובאין מנכ"ל, המקביל לו בתפקידו. לדוגמה, במשטרה ראש הרשות הוא המפכ"ל, ובצבא – הרמטכ"ל. ברשויות מקומיות (עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות) ראש הרשות הוא ראש העיר או ראש המועצה.

הממונה – הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור הוא עובד הרשות הציבורית שמונה על-ידי ראש הרשות כאחראי על יישום הוראות החוק.

היחידה – היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים הוקמה מתוקף החלטת ממשלה במטרה להגביר את יישום חוק חופש המידע. ליחידה כמה תפקידים וסמכויות, כמפורט במדריך.

האתר המרכזי לחופש המידע – אתר שהקימה היחידה הממשלתית לחופש המידע (foi.gov.il). האתר מכיל מידע עדכני ורלבנטי למגיש בקשה, כגון רשימת הרשויות הציבוריות, פרטי הממונה, טופס להגשת בקשה למידע, תשובות לבקשות שהוגשו ועוד.

המבקש – מגיש בקשת חופש המידע.

צד שלישי – גורם מחוץ לרשות הציבורית שממנה התבקש המידע, שמידע על אודותיו מצוי במידע המבוקש. הצד השלישי יכול להיות אדם פרטי, תאגיד או אפילו רשות ציבורית אחרת. אם הוא עלול להיפגע ממסירת המידע, על הרשות לפנות אליו ולאפשר לו להביע התנגדות למסירת המידע.

אגרת בקשה – אגרה המוגשת בעת הגשת הבקשה, והיא תנאי לתחילת הטיפול בבקשה.

אגרת טיפול – אגרה עבור כל שעת טיפול בבקשה, מעבר לשלוש שעות טיפול ראשונות הכלולות באגרת הבקשה.

אגרת הפקה – אגרה המשולמת על הפקת המידע המבוקש, כגון צילום, הדפסה או העתקה להתקן דיגיטלי.

פטור – פטור מאגרת בקשה וכן משבע שעות ראשונות של הטיפול בבקשה, הניתן לגופים או אנשים המקיימים תנאים מסוימים, כמפורט במדריך.

התחייבות – התחייבות של המבקש, הניתנת בעת הגשת הבקשה והיא תנאי לה, לשאת באגרת טיפול והפקה עד לסכום שנקבע בתקנות. יש להבחין את ההתחייבות מתשלום אגרה בפועל. הרשות אינה יכולה לדרוש את תשלום סכום ההתחייבות בלא שהתמלאו התנאים לגביית אגרה בהתאם לדין.